Informačný systém Previs®

Základné informácie o IS Previs®

  1. je určený pre využívanie vo vodárenských spoločnostiach SR. IS Previs® využíva pre ukladanie údajov SQL databázový server (Microsoft SQL Server), ktorý má v sebe zabudované množstvo kontrolných činností pre uchovanie relácií medzi údajmi, zachovanie integrity databázy. Údaje databázy nie sú prístupné mimo IS Previs®, čím je zvýšená ochrana údajov pred nežiadúcim zásahom zvonku. Možnosť detailného definovania prístupových práv taktiež umožňuje chrániť data pred nežiadúcimi zásahmi.
  2. IS Previs® má v sebe zabudovanú činnosť automatického auditu zmien údajov v databáze: dátum zmeny, pracovník, ktorý zmenu vykonal (podľa prihlásenia), ktorá hodnota v databáze bola zmenená a hodnotu pôvodného údaja.
  1. Zabezpečenie databázy IS Previs® je dosiahnuté najmä
    • Kryptovaním dátového prenosu (SSL) medzi klientom Previs® a databázou Previs®,
    • kryptovaním citlivých údajov v databáze pomocou symetrickej šifry (AES-256),
    • možnosťou využívania Single Sign-On (Trusted Connection) autentifikačného modelu, ktorý znemožňuje neoprávnený prístup do systému.
  2. IS Previs® je vytvorený spoločnosťou, ktorá má viac ako 25-ročné skúsenosti s tvorbou informačných systémov v oblasti vodárenstva. Programy našej spoločnosti zabezpečujú celé roky plnenie legislatívnych povinností zo strany vodárenských spoločností v rámci celej SR, a to na základe validovaných algoritmov.
Zistiť viac…

Moduly IS Previs®

Modul Labden

Modul Labden (Laboratórny denník) je súčasťou IS Previs®. Modul Labden je vhodný najmä akreditované laboratóriá. Spĺňa požiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

Zistiť viac…

Modul TMR

Modul TMR – Technologický modul riadenia – slúži na plánovanie odberov vzoriek vody. Jeho súčasťou sú algoritmy automatického návrhu požiadaviek na odbery v zmysle platnej legislatívy.

Zistiť viac…

Modul Savom

V tomto module sa využívajú rozbory nahrávané v rámci modulu Labden – Laboratórny denník. V tomto module je možné vykonať hodnotenie kvality pitnej vody v odberných miestach. Na hodnotenie je možné použiť niektorú z noriem pre pitnú vodu.

Zistiť viac…

Modul Odbery

Modul Odbery umožňuje sledovanie denných údajov (výdatností, hladiny u studní,…) a mesačných odberov z vodárenských zdrojov. Umožňuje evidenciu údajov potrebných na ochranu vodárenských zdrojov.

Zistiť viac…

Modul Labod

Modul Labod slúži na hodnotenie odpadovej vody a technologického procesu ČOV. Hodnotenie sa vykonáva z rozborov, ktoré sú nahrané v rámci modulu Labden alebo z prevádzkových údajov nahrávaných priamo v module Labod.

Zistiť viac…

Modul VYHL605

Modul Vyhl605 umožňuje vyhotovenie exportu údajov v zmysle Vyhlášky č. 605/2005 Z.z. zo všetkých údajov v databáze. Export údajov sa vykonáva z modulov Savom, Odbery, Labod a Mpevo do súborov typu xml za zvolené obdobie a následne sa zasiela do Zbervaku.

Zistiť viac…

Modul Štandardy kvality

Umožňuje evidovať porušenia štandardov kvality vody dodávanej do spotrebiska. Vychádza z analýz vzoriek vykonaných na jednotlivých odberných miestach sledovaných v rámci hodnotenia kvality pitnej vody a uložených v databáze IS Previs®.

Zistiť viac…

Modul Mpevo

Mpevo – majetkovo prevádzková evidencia vodárenských objektov – evidencia štatistických údajov o verejných vodovodoch, kanalizáciách a aglomeráciách. Evidencia týchto údajov je potrebná pre export v zmysle Vyhlášky č. 605/2005 Z.z.

Zistiť viac…

Modul Techuv

Sledovanie technologického procesu úpravní vôd (podľa definovanej skladby ÚV, ktorá zohľadňuje možnosť viacerých nádrží jedného typu) s možnosťou definovaných vlastných vzorcov a výstupných zostáv.

Zistiť viac…

Modul VH01

Tento modul je prepojením so systémom tretej strany, v tomto prípade ide konkrétne o ekonomický systém SAP. Poskytuje možnosť exportu vybraných údajov z databázy IS Previs®.

Zistiť viac…

Modul PrevisMobile

Aplikácia pracujúca na operačných systémoch Android, iOS a Windows, ktoré sú používané na mobilných zariadeniach ako sú inteligentné telefóny a tablety. Zabezpečuje zaznamenávanie údajov priamo v teréne a ich následnú automatickú synchronizáciu do IS Previs®.

Zistiť viac…

Modul Documentor

Modul pre riadenú dokumentáciu. Je vhodný najmä pre akreditované laboratóriá. Umožňuje vytváranie databázy dokumentov, vrátane ich verzií, revízií a pod. Má prepracovaný systém prístupových práv a užívateľských udalostí, ktoré umožňujú definovanie komplexných procesov práce s dokumentami.

Zistiť viac…

Modul ExcelReports

Nový modul, ktorý umožňuje definovať rôzne šablóny v Exceli a následne vytvárať požiadavky v IS Previs® na vytvorenie reportu. IS Previs® generuje podľa konfigurácie do šablóny aktuálne údaje a hotový report zašle na e-mail.

Zistiť viac…

Modul MIS

Manažérsky informačný systém – prehľad agregovaných údajov pre vedenie vodárenskej spoločnosti. Široké možnosti konfigurácie výstupných zostáv v tabuľkovej alebo grafickej forme.

Zistiť viac…

Modul GEO

Nový modul ktorý prináša prepojenie vodárenských objektov IS Previs® s mapovými a vektorovými dátami. Je možné tu zobrazovať v mape napr. odberné miesta (bodové dáta) alebo ľubovoľné iné vodárenské objekty alebo aj vektorové dáta (vodovody napr.).

Zistiť viac…